Pubmed

برای ارسال یک مقاله به مجله مربوطه از طریق موسسه باید مراحلی طی شود که در زیر به آن‌ها اشاره شده است:

  1. ارسال مقاله از سوی دانشجو به موسسه
  2. ارزیابی کیفیت و نقاط قوت مقاله
  3. پیشنهاد چندین مجله با توجه به موضوع و کیفیت مقاله
  4. ارسال مقاله به مجله مورد تأیید دانشجو
  5. مکاتبه با مجله از طرف همکاران ما در موسسه برای دریافت پذیرش مقاله

 

شاید با مشاوره رایگان از ما بی نیاز شدید!