ﺷﻮاﻫﺪ و ﻣﺪارک ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ای در ﺣﺎل رﺷﺪ می باشد.

ﺑﺮای ﻣﺜﺎل، ﺑﺮآوردﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪﺳﺎلﻫﺎی ۲۰۱۱ تا ۱۹۹۶ میلادی

  [ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، در ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ دوره ﻓﻮق، ﺑﺮآورد ﮔﺮدﯾﺪه ۱]

از ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻠﻤﯽ را ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺮﯾﺮ درآوردهاﻧﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻫﺮ ۵۵۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰار ﻣﺠﻠﻪ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ رﻗﻤﯽ در ﺣﺪود ۲اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﯿﺶ از .

[۲] روز را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﮔﺮدد اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ رﺷﺪ روزاﻓﺰون ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﻮﯾﺪﺑﺨﺶ دﻧﯿﺎی ﺳﺎﻟﻢﺗﺮی ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی دﻗﯿﻖﺗﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﯿﺶ .[اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﻘﺎﻻت

۳] %ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﮋوﻫﺸﯽ در ﺳﻄﺢ دﻧﯿﺎ در ﺣﺎل ﻫﺪر رﻓﺘﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ۸۵از ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه، ﺗﻌﺪاد ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ و اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﻧﻮﯾﻦ دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ .

ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ، ﺑﺴﯿﺎری ازاﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﯾﺎ ﺗﮑﺮار ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻗﺒﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﯾﺎ از ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻘﻦ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدهو ﯾﺎ ﮐﺎرﺑﺮد ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی آنﻫﺎ در ﻋﻤﻞ .

[۴] ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ از ﻫﻤﯿﻦرو، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎﯾﯽ ﻣﺼﺮوف ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزدﻫﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ و از ﺗﮑﺮار ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ و ﯾﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻘﻦ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ارسال یک دیدگاه

*

code

شاید با مشاوره رایگان از ما بی نیاز شدید!