ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻠﻤﯽ اﺻﻠﯽ ﺑﺮای ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺳﻼﻣﺘﯽ

ﭘﮋوﻫﺶ در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردارد اﺳﺖ .

در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت و داﻧـﺶ اﺛـﺮ ﭘـﮋوﻫﺶ را ﺑـﻪ ﺧـﻮﺑﯽ ﻣـﯽ ﺗـﻮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد .

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آﻣﻮزش ﻧﺤﻮه ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ .

ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ در ﻧﮕﺎرش ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺴـﯿﺎ ر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ، ﻋﻼﻗﻪ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻣﺤﻘﻖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻼﻗﻪ ای ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺎر اﻧﺪﮐﯽ ﺑﺮای او دﺷﻮار ﻣﯽ ﺷﻮد .

پس از آن داﻧﺶ و آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺤﻘﻖ در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮع ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻬﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ درک ﺻﺤﯿﺢ ﻓﺮد ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ و ﭼﺮاﯾﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻫﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻠﻤﯽ دارای ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻘﺪﻣﻪ، روش ﺷﻨﺎﺳﯽ، ﻧﺘﺎﯾﺞ، ﺑﺤﺚ، ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿـﺮی، ﺗﺸـﮑﺮ و ﻗـﺪرداﻧﯽ و ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .

آﮔﺎﻫﯽ از اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ و ﻧﺤﻮه ﻧﮕﺎرش آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺤﻘﻘﺎن در ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.

عنوان مقاله

اوﻟﯿﻦ ﻗﺴﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺳﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﺮ ﺑﺨـﺶ دﯾﮕـﺮ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

زیرا ﻣﻔﻬﻮم اﺻﻠﯽ ﭘﮋوﻫﺶ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ روﻧﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺪﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ۱۰ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن از ﯾﮏ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﯾﺎﺑﺪ .

از هر ۱۰ خواننده ای ﮐﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﭼﮑﯿﺪه را ﻣﯽ ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ۱۰ ﺧﻮاﻧﺪ؛ و از ﻫﺮ ۱۰ ﭼﮑﯿﺪه را ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﺨﺶ ﻧﺘﺎﯾﺞ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﺑﺨﺼﻮص ﺟﺪاول و ﺗﺼﺎوﯾﺮ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨـﺪ .از ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ را ﻣﯽ۱۰ﻫﺮ ﺧﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﮐﻞ ﻣﻘﺎﻟﻪ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣـﯽ ﻣﺮﺗﺒـﻪ ۱۰۰۰ ﮐﻨـﺪ .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﯾـﮏ ﻣﻘﺎﻟـﻪ .(۴)ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ

ارسال یک دیدگاه

*

code

شاید با مشاوره رایگان از ما بی نیاز شدید!