چاپ کتاب در تیراژ دلخواه

 

مراحل انجام کار چاپ کتاب توسط موسسه حامی پژوهش:

 

  • ارسال فایل wordنهایی پایان نامه یا کتاب به انتشارات
  • عقد قراردادهای لازم برای چاپ کتاب ازقبیل طرح روی جلد وصفحه ارایی و…
  • درخواست شابک
  • درخواست فیپا
  • درخواست مجوزبراساس فایل نهاییpdf
  • صدور مجوزبرای چاپ کتاب توسط وزارت ارشاد
  • طرح جلد نهایی وتایید شده از طرف نویسنده وگرفتن مجوز
  • چاپ کتاب
  • تحویل کتاب به نویسنده
شاید با مشاوره رایگان از ما بی نیاز شدید!