نگارش مقاله علمی

ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﻧﮕﺎرش ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺴﻞ ﮐﻨﻨﺪه اﺟﺘﻨﺎب ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ؟ How to avoid writing a boring scientific article? 

ﻧﻮﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺴﻞ ﮐﻨﻨﺪه، ﻫﻨﺮ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ از آن اﺟﺘﻨﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .

ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ [ﺑﻪ ده دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺷﺎﯾﻊ اﺷﺎره ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ ۱]

در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﻮد Kaj Sand- Jensen Victor Cher ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺴﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ .

اﯾﻦ ده دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﻘﺎﻟﻪ [ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ۲] nick اﺳﺖ .

ﺧﻼﺻﻪ اﯾﻦ ده دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:

۱-از داﺷﺘﻦ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ

۲ -ﻣﺮاﺣﻞ ﺿﺮوری اﺳﺘﺪﻻل را ﺣﺬف ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ

۳ -از داﺷﺘﻦ اﺻﺎﻟﺖ و ﻫﻮﯾﺖ ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ

۴-از ﻧﺜﺮ ﺑﯽﻫﺪف و ﺗﻌﺪاد ﮐﻠﻤﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ، ﺑﻪ ﺟﺎی ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ

۵ -از اراﺋﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﻧﺘﺎﯾﺞ در ﻋﻤﻞ و ﺣﺪس زدن ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ

۶ -از اراﺋﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ

۷-از ﻋﻼﺋﻢ اﺧﺘﺼﺎری و واژهﻫﺎی ﻧﺎﻣﻔﻬﻮم زﯾﺎدی اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ

۸ -از ﺷﯿﻮه ﻧﮕﺎرش ﻣﺒﻬﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ

۹-داﻧﺶ ﺣﯿﺎت را ﺑﻪ آﻣﺎر ﺗﻨﺰل دﻫﯿﺪ

۱۰-از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﯿﺶ ﭘﺎ اﻓﺘﺎده و ﮐﻢ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ

Kaj Sand در واﻗﻊ ﺑﺎ اراﺋﻪ اﯾﻦ ده دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ -از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﻮد؛ Jensen “ﺗﻤﺮﮐﺰ در ﻧﮕﺎرش را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮده و دﻻﯾﻞ ﻋﻠﻤﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻮد را ﺑﻪ دﻗﺖ اﺳﺘﺪﻻل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، ﻣﻘﺎﻟﻪ آنﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ از اﺻﺎﻟﺖ و ﻫﻮﯾﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﺗﺎ ﺟﺎی ﻣﻤﮑﻦ از ﻧﺜﺮ ﻗﺎﺑﻞ درک ﺑﺎ ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﻗﻠﻢ ﻓﺮﺳﺎﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ .

آنﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪول، ﻧﻤﻮدار و ﺗﺼﺎوﯾﺮ، ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﻧﻤﻮده و در ﺑﺎره ﮐﺎرﺑﺮد ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺧﻮد در ﻋﻤﻞ، ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﮐﺎﻓﯽ را اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .

اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻼﺋﻢ اﺧﺘﺼﺎری و واژهﻫﺎی ﻧﺎﻣﻔﻬﻮم ﺗﺎ ﺟﺎی ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﯾﺎ در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﺎ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﮐﺎﻓﯽ اراﺋﻪ ﮔﺮدﻧﺪ .

داﻧﺶ آﻣﺎر ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺷﻔﺎف ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎﻻﺧﺮه، اﺳﺘﻔﺎده از رﻓﺮﻧﺲﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎﯾﺪ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﯿﺮد” .

ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺳﺮدﺑﯿﺮی اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭼﺎپ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ارﺳﺎل ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ، ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﮐﺴﻞ ﮐﻨﻨﺪهای ﻧﻮﺷﺘﻪﺷﺪه اﻧﺪ .از آنﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ در ﻋﻤﻞ از اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮای ﭼﺎپ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺿﺮوری اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﻪ ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه از ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺴﻞ ﮐﻨﻨﺪه اﺟﺘﻨﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

Refrences
[۱] Sand- Jensen K. How to write consistently boring scientific literature. Oikos 2007; 116: 723-7.
[۲] Chernick V. How to get your paper accepted for publication. Pediatric Respiratory Reviews 2012; 13: 130-2

ارسال یک دیدگاه

*

code

شاید با مشاوره رایگان از ما بی نیاز شدید!