نگارش روش تحقیق

ﮐﻠﻤﺎت، ﺟﻤﻼت و ﭘﺎراﮔﺮافﻫﺎ اﺑﺰارﻫﺎی ﺷﮕﻔﺖآﻣﯿﺰی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ، ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺧﻮد را در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﻗﺮار ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﺟﺪای از اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮاد و روشﻫﺎی ﺻﺤﯿﺢ، اﻧﺘﺨﺎب اﺳﻠﻮب و ﺷﯿﻮه ﻧﮕﺎرش ﺻﺤﯿﺢ ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ در ﺧﻮاﻧﺪن و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻧﺘﺎﯾﺞ آنﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .

از ﻫﻤﯿﻦرو، ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺻﺤﯿﺢ ﮐﻠﻤﺎت، ﺟﻤﻼت و ﭘﺎراﮔﺮافﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ داﻧﺸﻤﻨﺪان را ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺧﻮد ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻪ از ﭼﻨﺪ ﮐﻠﻤﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ، اﺳﺘﺨﻮانﺑﻨﺪی ﯾﮏ ﭘﺎراﮔﺮاف را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد از ﭼﻨﺪ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .

ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺳﺮدﺑﯿﺮی اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻫﻤﮑﺎران از ﻗﺪرت ﮐﻠﻤﺎت، ﺟﻤﻼت و ﭘﺎراﮔﺮافﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﯿﺤﯽ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .

از ﻫﻤﯿﻦرو، ﻣﻘﺎﻻت آﻧﻬﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﺎوی ﺟﻤﻼت و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﺎراﮔﺮافﻫﺎی ﻧﺎﻣﻔﻬﻮم ﺑﺎﺷﺪ

.اﯾﻦ .[ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، در اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺳﺮدﺑﯿﺮی، ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ ﺳﺎده در ۱]ﻧﮑﺘﻪ ﺳﺒﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻻت آﻧﻬﺎ در ﺧﻄﺮ رد ﺷﺪن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺻﺤﯿﺢ ﮐﻠﻤﺎت، ﺟﻤﻼت و ﭘﺎراﮔﺮافﻫﺎ اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد . ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ، اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﻤﺎت ﺳﺎدهﺗﺮ ﺑﻪ ﺟﺎی ﮐﻠﻤﺎت ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻤﻼت ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮ ﺑﻪ ﺟﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻤﻼت ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮ، ﺿﺮورﺗﯽ اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻣﺎ و ﻧﻘﻄﻪ در ﺟﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮد؛ ﺳﺒﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺷﻤﺎ از ﺧﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮد .

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺘﻦ ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺎراﮔﺮافﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮده و ﻫﺮ ﭘﺎراﮔﺮاف را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺮﯾﺮ درآورﯾﺪ. ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺮ ﭘﺎراﮔﺮاف ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﻤﻠﻪ اول آن، در واﻗﻊ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﺷﻤﺎ از ﻧﻮﺷﺘﻦ ﭘﺎراﮔﺮاف را ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺳﺎﯾﺮ ﺟﻤﻼت ﭘﺎراﮔﺮاف ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت اﺿﺎﻓﯽ و ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺟﻤﻠﻪ اول ﺑﺎﺷﻨﺪ .

ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭘﺎراﮔﺮاف ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺎوی ﭼﻨﺪ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﺧﺘﺼﺎر، اﺻﻞ اﺳﺎﺳﯽ در ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ.

در ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ آﮔﺎﻫﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺳﻠﻮب و ﺷﯿﻮه ﻧﮕﺎرش ﺻﺤﯿﺢ ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ از ﻣﯿﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮای ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻧﮕﺎرش ﻣﺘﻮن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ Fahy [را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ .اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ۲] Fahy ﻣﻮﺟﻮد، ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺤﺮﯾﺮ درآﻣﺪه اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺣﺎوی ﻧﮑﺎت ﮐﺎرﺑﺮدی ارزﻧﺪهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ زﺑﺎنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
Reference
[۱] Rezaeian M. How to avoid the rejection of your manuscript. Middle East J Business 2015; 10(2) :46-7.
[۲] Fahy K. Writing for publication: The basic. Women and Birth 2008; 21: 86-91.

ارسال یک دیدگاه

*

code

شاید با مشاوره رایگان از ما بی نیاز شدید!