استخراج کتاب از پایان نامه

شرایط تبدیل پایان نامه به کتاب
برای تبدیل پایان نامه به کتاب باید،
• تمامی کلمات پایان نامه را با کلمه کتاب جایگزین نمائید.
• فهرست، جداول و شکلها را حذف نمایید فقط یک فهرست دریک کتاب کافی می باشد.
• اگر در پایان هر فصل پایان نامه منابع دارید به انتهای کتاب انتقال داده شود.
• عنوان کتاب و نام نویسندگان در یک صفحه نوشته شود.
• چکیده فارسی نیز در ابتدا به مقدمه تبدیل شود.
• پیش گفتار نیز در صورت تمایل به آن اضافه شود.
• چکیده انگلیسی نیز از آخر کتاب حذف شود.
• عنوان انگلیسی کتاب خود را ارسال نمائید.

شاید با مشاوره رایگان از ما بی نیاز شدید!