ارسال مقاله

برای ارسال یک مقاله به مجله مربوطه از طریق موسسه باید مراحلی طی شود که در زیر به آن‌ها اشاره شده است:

  1. ارسال مقاله از سوی دانشجو به موسسه
  2. ارزیابی کیفیت و نقاط قوت مقاله
  3. پیشنهاد چندین مجله با توجه به موضوع و کیفیت مقاله
  4. ارسال مقاله به مجله مورد تأیید دانشجو
  5. مکاتبه با مجله از طرف همکاران ما در موسسه برای دریافت پذیرش مقاله

 

شاید با مشاوره رایگان از ما بی نیاز شدید!