آموزش نرم افزار

 

آموزش نرم افزار یا انجام پروژه های نرم افزاری

 

موسسه حامی پژوهشی با همکاری پژوهشگران مجرب دانشگاههای معتبر کشور آماده آموزش پروژه های نرم افزاری دانشجویان در رشته های مختلف است.

 

آموزش نرم افزار Matlab

آموزش نرم افزار Abaqus

آموزش نرم افزار Spss

آموزش نرم افزار Sap

آموزش نرم افزار  Ansys

آموزش نرم افزار Etabs

آموزش نرم افزار Opensees

آموزش نرم افزار Fluent

آموزش نرم افزار Cloudsim

شاید با مشاوره رایگان از ما بی نیاز شدید!