آموزش نرم افزار arc gis

        Arc GIS     سرفصل آموزشی نرم افزار

                                                                                 جلسه اول:

 ومفاهیم پایهGISآشنایی با

آشنایی با مبانی و اصطلاحات

GISآشنایی با انواع داده های اطلاعاتی در محیط

آشنایی با سیستم های تصویر

آموزش نصب نرم افزار

معرفی بخش های مختلف محیط نرم افزار

Standardمعرفی نوار ابزار

Toolsمعرفی نوار ابزار

 بر روی داده ها Hyperlinkایجاد

نحوه شناسایی و معرفی سیستم های تصویر

GIS و ورود داده ها در Excelکار با محیط

GIS به GPSوارد سازی داده های

زمین مرجع سازی تصاویر

ساخت عوارض برداری

تصحیح عوارض برداری

Google Earthآشنایی با نرم افزار

ساخت نقشه عوارض در زمان های گوناگون

Places,Search,Layersآشنایی با بخش های

Arc GIS در محیط نرم افزار Google Earthکاربرد

 Google Earthزمین مرجع سازی عکس های هوایی

رقومی سازی استاندارد عکس های هوایی به صورت پروژه عملی

ساخت اطلاعات توصیفی

GIS به Excel نحوه اتصال جداول توصیفی از محیط

                                                                                 جلسه دوم:

آشنایی با روش های مختلف سیمبولوژی

نمادگذاری بر اساس پارامتر های کمی و کیفی

برچسب گذاری بر روی داده ها

محاسبه مشخصه های هندسی لایه های برداری

نحوه محاسبه مشخصه های هندسی بر اساس واحد های گوناگون

Geoprocessingآشنایی با ابزار های

برش بر روی لایه های برداری

برش بر روی لایه های رستری

اتصال لایه های برداری به یکدیگر

نحوه تغییر سیستم تصویر لایه ها

نحوه ایجاد لایه حریم

عملیات اجتماع و اشتراک بر روی لایه های برداری

Geoprocessingپروژه کاربردی مکانیابی: استفاده از ابزار های گوناگون

تهیه نقشه های استاندارد

Layoutآشنایی با بخش

جایگذاری دیتافریم ها در نقشه خروجی

Insertآشنایی با منوی

ساخت عنوان نقشه

ساخت نوار مقیاس

ساخت جهت نمای شمال

ایجاد راهنمای نقشه

گرید بندی نقشه

تهیه خروجی نهایی استاندارد

انجام پروژه ای کاربردی (پهنه بندی، حریم بندی و…)

 

 

 

 

 

 

 

شاید با مشاوره رایگان از ما بی نیاز شدید!